විලවුන් සහ අමුද්රව්ය

  • SWEETENERS: ASPARTAME POWDER/ ASPARTAME GRANULAR

    රසකාරක: ඇස්පාර්ටේම් කුඩු / ඇස්පාර්ටේම් කැටිති

    Tianjia Brand Aspartame හි යෙදුම බොහෝ සීනි රහිත, අඩු කැලරි සහ ආහාර නිෂ්පාදන නිෂ්පාදනය සඳහා භාවිතා කරයි: ●පාන වර්ග: කාබනීකෘත සහ තවමත් සිසිල් බීම, පළතුරු යුෂ සහ පළතුරු සිරප්.●මේස-ඉහළ: සම්පීඩිත රසකාරක, කුඩු කළ රසකාරක (හැන්දකට-හැන්දට), පැණිරස...
    තවත් කියවන්න